هالی مورفی، بنیانگزار کانون «قهرمانان امید» برای نوجوانان دچار ناتوانی

هالی مورفی، بنیانگزار کانون «قهرمانان امید» برای نوجوانان دچار ناتوانی

«هر کدام از این بچه‌ها توانایی خاصی دارد و مسئولیت من این است که کمک کنم این توانایی را پیدا کنیم و پرورشش دهیم.»

تازه‌ترین ویدیو