سینما و بحران اقلیمی؛ فیلم «بزرگتر از ما» مبارزه‌ای برای آینده بهتر

ویدیوها. سینما و بحران اقلیمی؛ فیلم «بزرگتر از ما» مبارزه‌ای برای آینده بهتر

ماریون کوتیار:‌ «آنها فکر می کنند که من یک زن هستم. البته یک رابطه بین زن و زندگی و البته زن و تابع بودن وجود دارد. این وضعیت تابع بودگی زن است که ضرورتی ایجاد میکند برای اینکه زنان به پا خیزند و مبارزه و دفاع از خود و مطالبه عدالت را پی بگیرند.»

تازه‌ترین ویدیو