پاکستان نخستین مدرسه دولتی برای افراد تراجنسیتی را افتتاح کرد

پاکستان نخستین مدرسه دولتی برای افراد تراجنسیتی را افتتاح کرد

پاکستان نخستین مدرسه با بودجه دولتی را برای زنان تراجنسیتی افتتاح کرد. افراد تراجنسیتی اغلب در دوره کودکی در این کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

پاکستان نخستین مدرسه با بودجه دولتی را برای زنان تراجنسیتی افتتاح کرد. افراد تراجنسیتی اغلب در دوره کودکی در این کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

بسیاری از افراد تراجنسیتی در پاکستان از خانواده و جامعه طرد می‌شوند و از راه گدایی یا روسپی‌گری امرار معاش می‌کنند.

مراد راس وزیر آموزش ایالات پنجاب که این مدرسه در آن مستقر است قول داد که شرایط آموزش برای همه فراهم شود.

تازه‌ترین ویدیو