وزیر برابری جنسیتی فرانسه: خشونت خانگی جسم و رؤیای زنان را می‌کشد

وزیر برابری جنسیتی فرانسه: خشونت خانگی جسم و رؤیای زنان را می‌کشد

«فناوری، ابزار قدرتمندی برای زنان است اما ممکن است آنان را گرفتار هم بکند. یعنی همزمان‌شدن دورکاری و انجام کارهای خانه، فشاری تحمل‌ناپذیر به زنان می‌آورد.»

تازه‌ترین ویدیو