استقرار پنج هزار مامور پلیس آلمان در روز جهانی کارگر در برلین

ویدیوها. استقرار پنج هزار مامور پلیس آلمان در روز جهانی کارگر در برلین

حدود پنج هزار مامور پلیس در روز جهانی کارگر، جمعه ۱ مه، در برلین پایتخت آلمان مستقر شدند تا از تظاهرات شماری از مخالفان نظام سرمایه داری ممانعت به عمل آورند. استقرار این ماموران بیشتر در راستای اجرای قرنطینه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود. در آلمان در سایه مقررات قرنطینه ناشی از کرونا و تا به امروز تجمع بیش از ۲۰ نفر ممنوع است.

حدود پنج هزار مامور پلیس در روز جهانی کارگر، جمعه ۱ مه، در برلین پایتخت آلمان مستقر شدند تا از تظاهرات شماری از مخالفان نظام سرمایه داری ممانعت به عمل آورند. استقرار این ماموران بیشتر در راستای اجرای قرنطینه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود. در آلمان در سایه مقررات قرنطینه ناشی از کرونا و تا به امروز تجمع بیش از ۲۰ نفر ممنوع است.

تازه‌ترین ویدیو