ویدئو؛ نمایندگان پارلمان اسپانیا به پاس خدمات پرستاران و پزشکان ایستادند و دست زدند

ویدیوها. نمایندگان اسپانیا به پاس خدمات پرستاران و پزشکان ایستادند و دست زدند

این روزها شهروندان برخی کشورهای اروپایی در ساعت معینی، معمولا در شبانگاه، به پاس خدمات پرستاران و پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان کشور خود از بالکن‌ها و پنجره‌های منازلشان برای آنان دست می زنند. شهروندان در فرانسه ساعت هشت شب این کار می‌کنند. در این ویدئو اما این شماری از نمایندگان پارلمان اسپانیا هستند که به احترام کارکنان بخش بهداشت و درمان کشورشان به پا می‌ایستند و به نشانه تشکر و قدردانی از آنان دست می‌زنند.

این روزها شهروندان برخی کشورهای اروپایی در ساعت معینی، معمولا در شبانگاه، به پاس خدمات پرستاران و پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان کشور خود از بالکن‌ها و پنجره‌های منازلشان برای آنان دست می زنند. شهروندان در فرانسه ساعت هشت شب این کار می‌کنند. در این ویدئو اما این شماری از نمایندگان پارلمان اسپانیا هستند که به احترام کارکنان بخش بهداشت و درمان کشورشان به پا می‌ایستند و به نشانه تشکر و قدردانی از آنان دست می‌زنند.

تازه‌ترین ویدیو