شنای کودکان کوبایی در استخر سیار

شنای کودکان کوبایی در استخر سیار

گروهی از کودکان کوبایی در استان پینار دل ریو در غرب این جزیره روز یکشنبه در استخری سیار شنا کردند.

گروهی از کودکان کوبایی در استان پینار دل ریو در غرب این جزیره روز یکشنبه در استخری سیار شنا کردند.

این استخر متحرک به وسیله یک تراکتور در مناطق روستایی جا به جا می شد. کودکان روستاهای استان پینار دل ریو به این ترتیب توانستند همزمان با گرمای هوای کوبا شنا در استخر را تجربه کنند.

تازه‌ترین ویدیو