موزه‌ای از نوع وهم و خیال در نیویورک

ویدیوها. موزه‌ای از نوع وهم و خیال در نیویورک

در این موزه باید به چشمان خود شک کنید؛ موزه ای پر از آینه‌های گیج کننده، سازه ها و تصاویر هندسی توهم زا و حجم هایی برای ایجاد خطای دید.

در این موزه باید به چشمان خود شک کنید؛ موزه ای پر از آینه‌های گیج کننده، سازه ها و تصاویر هندسی توهم زا و حجم هایی برای ایجاد خطای دید.

آثار به نمایش درآمده در این موزه هم هنر است و هم علم.

مسئولان این موزه می گویند تنها قانون حاکم لذت بردن و کشف وسایل است اما باید احتیاط کرد و چیزی را نشکست.

تازه‌ترین ویدیو