تظاهرات ضد دولتی در برزیل

ویدیوها. تظاهرات ضد دولتی در برزیل

گروهی از مخالفان میشل تمر، رئیس جمهوری برزیل روز چهارشنبه در ریودوژانیرو بر ضد گسترش فساد در این کشور تظاهرات کردند.

گروهی از مخالفان میشل تمر، رئیس جمهوری برزیل روز چهارشنبه در ریودوژانیرو بر ضد گسترش فساد در این کشور تظاهرات کردند.

پلیس برزیل برای مقابله با تظاهرکنندگان به شلیک گاز اشک آور متوسل شد. شمار تظاهرکنندگان دهها هزار نفر گزارش شده است.

تظاهرکنندگان خواستار کناره گیری میشل تمر از قدرت و پایان برنامه های ریاضتی دولت وی شدند.

تازه‌ترین ویدیو