تظاهرات در وین علیه طرح دولت اتریش در زمینه ممنوعیت روبنده

ویدیوها. تظاهرات در وین علیه طرح دولت اتریش در زمینه ممنوعیت روبنده

نزدیک به یک هزار نفر در وین، پایتخت اتریش در اعتراض به برنامه دولت برای ممنوع کردن روبنده و هر پوششی که تمام صورت را بپوشاند راهپیمایی کردند.

نزدیک به یک هزار نفر در وین، پایتخت اتریش در اعتراض به برنامه دولت برای ممنوع کردن روبنده و هر پوششی که تمام صورت را بپوشاند راهپیمایی کردند.

معترضان این شعار را سر می دادند: «هی جناب وزیر، دست از سر خواهر من بردار.»

تازه‌ترین ویدیو