تایلند: بوفه سالانه میوه برای میمون ها

ویدیوها. تایلند: بوفه سالانه میوه برای میمون ها

ساکنان استان لوپبوری در تایلند که میمون های فراوانی در آن زندگی می کنند به رسم هر سال بوفه سالانه میوه برای میمون ها بر پا کردند.استان لوپبوری به “استان میمون ها” شهرت دارد.

ساکنان استان لوپبوری در تایلند که میمون های فراوانی در آن زندگی می کنند به رسم هر سال بوفه سالانه میوه برای میمون ها بر پا کردند.
استان لوپبوری به “استان میمون ها” شهرت دارد.

تازه‌ترین ویدیو