پانداهای تورنتو یک ساله شدند

ویدیوها. پانداهای تورنتو یک ساله شدند

پانداهای باغ وحش تورنتوی کانادا اولین سالگرد تولدشان را جشن گرفتند. بر اساس سنت، در نخستین سالگرد تولد چهار جعبه در مقابل پانداها قرار می گیرد که روی آنها نوشته شده: پول، خوشبختی، زندگی و بامبو (خیزران) و پانداها باید یکی از این جعبه ها را انتخاب کنند. هر دو پاندای باغ وحش تورنتو جعبه بامبو را انتخاب کردند.

پانداهای باغ وحش تورنتوی کانادا اولین سالگرد تولدشان را جشن گرفتند. بر اساس سنت، در نخستین سالگرد تولد چهار جعبه در مقابل پانداها قرار می گیرد که روی آنها نوشته شده: پول، خوشبختی، زندگی و بامبو (خیزران) و پانداها باید یکی از این جعبه ها را انتخاب کنند. هر دو پاندای باغ وحش تورنتو جعبه بامبو را انتخاب کردند.

تازه‌ترین ویدیو