بولیوی؛ آیین سالانه شکستن صخره برای طلب برکت برگزار شد

ویدیوها. بولیوی؛ آیین سالانه شکستن صخره برای طلب برکت برگزار شد

مومنان بولیویایی در حومه شهر لاپاز، پایتخت این کشور، روز دوشنبه برای شرکت در مراسم آیینی هر ساله گرد آمدند. این مراسم شامل شکستن صخره های رودخانه است. مومنان از «باکره اورکوپینا» تقاضای رحمت و برکت می کنند.

مومنان بولیویایی در حومه شهر لاپاز، پایتخت این کشور، روز دوشنبه برای شرکت در مراسم آیینی هر ساله گرد آمدند. این مراسم شامل شکستن صخره های رودخانه است. مومنان از «باکره اورکوپینا» تقاضای رحمت و برکت می کنند.

زائران سنگهای بزرگ را از کرانه دو رودخانه «ایتاپیانی» و «مولویو» جمع آوری می کنند.

بر اساس یک باور سنتی، اگر فردی بتواند سنگی را با تنها یک ضربه از هم بشکافد، آرزویش بزودی برآورده می شود. اگر سنگ براحتی شکسته نشود، فرد باید برای برآورده شدن خواسته صبوری پیشه کند.

تازه‌ترین ویدیو