جشنواره آب بازی در تایلند برغم خشکسالی

جشنواره آب بازی در تایلند برغم خشکسالی

روز چهارشنبه در تایلند یک جشنواره آب بازی با وجود خشکسالی کم سابقه در این کشور برگزار شد. از خشکسالی فعلی در تایلند به عنوان شدیدترین خشکسالی دو دهه اخیر یاد می شود.

روز چهارشنبه در تایلند یک جشنواره آب بازی با وجود خشکسالی کم سابقه در این کشور برگزار شد. از خشکسالی فعلی در تایلند به عنوان شدیدترین خشکسالی دو دهه اخیر یاد می شود.

جشن سالانه سونگکران در تایلند در حالی آغاز شد که نخست وزیر این کشور از مردم خواسته است در مصرف آب صرفه جویی کنند.

خشکسالی ۱۴ استان از ۷۶ استان تایلند را تحت تاثیر قرار داده است و مزارع وسیعی را در این کشور تهدید می کند.

تازه‌ترین ویدیو