انتخابات در قزاقستان

انتخابات در قزاقستان

رای دهندگان در قزاقستان روز یکشنبه در انتخابات مجلس و شوراهای محلی شرکت کردند. نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است که حزب حاکم به رهبری نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری کنونی ۸۲ درصد آٰراء را به دست می آورد.

رای دهندگان در قزاقستان روز یکشنبه در انتخابات مجلس و شوراهای محلی شرکت کردند. نتایج یک نظرسنجی حاکی از آن است که حزب حاکم به رهبری نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری کنونی ۸۲ درصد آٰراء را به دست می آورد.

تازه‌ترین ویدیو