آذرخش آتشفشانی

ویدیوها. آذرخش آتشفشانی

یکی از فعال ترین آتشفشان های ژاپن جمعه شب فوران کرد اما گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این آتشفشان در دست نیست. آخرین آتشفشان بزرگ در این کوهستان در سپتامبر سال گذشته روی داده بود.

یکی از فعال ترین آتشفشان های ژاپن جمعه شب فوران کرد اما گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این آتشفشان در دست نیست. آخرین آتشفشان بزرگ در این کوهستان در سپتامبر سال گذشته روی داده بود.

تازه‌ترین ویدیو