مراسم پانصد و پنجاهمین سالگرد تشکیل خانات قزاقستان

ویدیوها. مراسم پانصد و پنجاهمین سالگرد تشکیل خانات قزاقستان

مراسم پانصد و پنجاهمین سالگرد تشکیل خانات قزاقستان در پایتخت این کشور برگزار شد. خانات که مجموع قلمرو خان ها را تشکیل می دادند، در سال 1465 به اتحاد رسیده و بنای ملت قزاق امروز را نهادند. نظام خانات تا اوائل قرن هیجدهم میلادی پا برجا بود. این مناسبت در طول ماه های سپتامبر و اکتبر در قزاقستان جشن گرفته می شود.

مراسم پانصد و پنجاهمین سالگرد تشکیل خانات قزاقستان در پایتخت این کشور برگزار شد. خانات که مجموع قلمرو خان ها را تشکیل می دادند، در سال 1465 به اتحاد رسیده و بنای ملت قزاق امروز را نهادند. نظام خانات تا اوائل قرن هیجدهم میلادی پا برجا بود. این مناسبت در طول ماه های سپتامبر و اکتبر در قزاقستان جشن گرفته می شود.

تازه‌ترین ویدیو