زندان سابق؛ استخر تفریحی امروز

ویدیوها. زندان سابق؛ استخر تفریحی امروز

مکانی در استونی که زمانی زندان با اعمال شاقه متعلق به شوروی سابق بود، امروزه تبدیل به یک استخر بزرگ تفریحی بسیار پرطرفدار در این کشور شده است. این مکان که از جمله شامل معدنی برای کار زندانیان بود، پس از فروپاشی شوروی سابق بسته شد و با احداث یک دریاچه در آن، کم کم به یک مکان تفریحی بدل گشت.

مکانی در استونی که زمانی زندان با اعمال شاقه متعلق به شوروی سابق بود، امروزه تبدیل به یک استخر بزرگ تفریحی بسیار پرطرفدار در این کشور شده است. این مکان که از جمله شامل معدنی برای کار زندانیان بود، پس از فروپاشی شوروی سابق بسته شد و با احداث یک دریاچه در آن، کم کم به یک مکان تفریحی بدل گشت.

تازه‌ترین ویدیو