قزاقستان، از حمام های سنتی تا کوههای سر به فلک کشیده

قزاقستان، از حمام های سنتی تا کوههای سر به فلک کشیده
نگارش از Euronews

برای به تصویر کشیدن زندگی مردم قزاقستان، سری به این کشور زده ایم و برنامه های متنوعی آماده کرده ایم.

در این برنامه، به آلماآتی رفته ایم تا جذابیت این شهر را با شما هم تقسیم کنیم.

از حمام های سنتی گرفته، تا بازار میوه و سبزیجات و کوههای سر بفلک کشیده قزاقستان.