دزدان دریایی سومالی

More about this topic

Eric Risberg
در حال نمایش بعدی
کشتی ربوده شده در سال ۲۰۱۷/ عکس: آرشیو
در حال نمایش بعدی
عکس یکی از دزدان دریایی سومالی که در سال ۲۰۱۲ به یک کشتی ماهیگیری تایوانی حمله کردند
در حال نمایش بعدی
آگهی