مجله هفتگی اروپا؛ یک میلیون کودک حاصل برنامه تبادل دانشجوی اراسموس

مجله هفتگی اروپا؛ یک میلیون کودک حاصل برنامه تبادل دانشجوی اراسموس
نگارش از Euronews

کمیسیون اروپا در واکنش به عملیات تروریستی اخیر در بلژیک، بر ملاحظات امنیتی خود افزوده است. به همینگونه، شبکه پلیس اروپا تنها ظرف یک هفته حدود هزار نفر را به ظن عضویت یا همکاری با باندهای جنایتکار بازداشت کرده است. اما از اینها که بگذریم، خبر از عشق و ازدواج شرکت کنندگان در برنامه تبادل دانشجوی اراسموس است که نتیجه آن در طول مدت این برنامه، یعنی بیست و پنج سال گذشته، یک میلیون کودک بوده است. اینها همه در مجله هفتگی اروپا.

مطالب مرتبط