2021-10-23

آگهی
رزمایش روسیه و تاجیکستان در ۲۰ کیلومتری مرز افغانستان
در حال نمایش بعدی