2021-10-23

رزمایش روسیه و تاجیکستان در ۲۰ کیلومتری مرز افغانستان
Now playing Next