2020-04-04

احتمال تغییر تاریخ برگزاری نشست سالانه رهبران ملل متحد به دلیل شیوع کرونا
Now playing Next