افغانستان؛ دانشجویان کابل درباره کشورشان چه می‌اندیشند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
افغانستان؛ دانشجویان کابل درباره کشورشان چه می‌اندیشند؟

افغانستان حدود چهل سال است که دستخوش ناآرامی و جنگ است و نامش با چند کلیدواژه گره خورده که شاید تصویرگر تاریخ چهار دهه اخیر این کشور باشند. کلماتی همچون طالبان، انتحار، آمریکا، امنیت و ثبات. افغانستان رو به کجا دارد؟ آیا امیدی به برقراری صلح و ثبات در افغانستان می‌رود؟ جوانانی که بناست آینده‌سازان کشورشان باشند چگونه می‌اندیشند و تعریفشان از زندگی چیست؟

این پرسش‌ها و کلیدواژه‌هایی است که در برابر دانشگاه (پوهنتون) کابل از دانشجویان دختر و پسر پرسیده‌ایم. پاسخ‌های گوناگون این جوانان برآیندی از دیدگاه‌های متنوع آنان است.