طرح وزیر اقتصاد مجارستان برای کاهش پس اندازهای تامین اجتماعی توسط کارمندان

طرح وزیر اقتصاد مجارستان برای کاهش پس اندازهای تامین اجتماعی توسط کارمندان
نگارش از Euronews

میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان پیشنهاد اجرای طرحی برای کاهش میزان مالیاتها و کسری بیمه های تامین اجتماعی – که ماهانه از حقوق کارمندان برداشته می شود- را مطرح کرده…

میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان پیشنهاد اجرای طرحی برای کاهش میزان مالیاتها و کسری بیمه های تامین اجتماعی – که ماهانه از حقوق کارمندان برداشته می شود- را مطرح کرده است.

در این طرح دو تا سه ساله وزیر اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزدها دو سال پس از کاهش میزان مالیاتها درنظر گرفته شده است.

در بین ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مجارستان چهارمین کشوری است که بیشترین مالیاتها و پس اندازهای تامین اجتماعی را برای کارمندان درنظر می گیرد.

مطالب مرتبط