2016-06-02

آگهی
تصمیم به برگزاری مسابقات گلف در مکزیک به جای آمریکا ترامپ را خشمگین کرد
در حال نمایش بعدی