نرخ تورم در حوزه پولی یورو همچنان بسیار پایین است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نرخ تورم در حوزه پولی یورو همچنان بسیار پایین است

نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه ژانویه و در مقایسه با یک سال گذشته ۰.۳ درصد گزارش شده که پایین تر از پیش بینی هاست. این نرخ در مقایسه با ماه دسامبر گذشته تنها ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

کاهش شدید قیمت در بخش انرژی و سوخت، نرخ تورم را در حوزه پولی یورو پایین نگاه داشته است. دربازه زمانی یک ساله، قیمتها در این بخش افتی معادل ۵.۴ درصد داشته اند.

این نرخ بسیار پایین تورم، از اهداف از پیش تعین شده بانک مرکزی اروپا یعنی رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی فاصله زیادی دارد. خطر گرفتاری اقتصاد حوزه پولی یورو به تورم منفی همچنان بر این منطقه سایه افکنده است.