هزاران نفر بیاد قربانیان فاجعه شارلی ابدو گردهم آمدند

هزاران نفر بیاد قربانیان فاجعه شارلی ابدو گردهم آمدند

در گوشه کنار دنیا چندین تجمع در دفاع از منش و روش شارلی ابدو و ادای احترام به قربانیان این فاجعه برگزار شد.

در گوشه کنار دنیا چندین تجمع در دفاع از منش و روش شارلی ابدو و ادای احترام به قربانیان این فاجعه برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو