تبادل؛ شیوه‌های تازهٔ یادگیری چگونه اقتصاد آموزش را متحول کرده‌اند؟

تبادل؛ شیوه‌های تازهٔ یادگیری چگونه اقتصاد آموزش را متحول کرده‌اند؟

با همکاری

مطابق پژوهش‌های اخیر تدریس به‌شکل سنتی در مقایسه با تعامل و شیوه‌های تازهٔ حل مسئله شیوهٔ چندان کارآمدی نیست.

تازه‌ترین ویدیو