ساخت شهرهای هوشمند اقماری؛ راه‌حل الجزایر برای بحران مسکن

ساخت شهرهای هوشمند اقماری؛ راه‌حل الجزایر برای بحران مسکن

با همکاری

«برنامهٔ ما ایجاد یک شهر جذاب با معیارهای توسعهٔ پایدار است که آسایش ساکنانش را تضمین کند. این شهر هوشمند، قابل احیا پس از حوادث، و دارای نقاط متصل به هم خواهد بود.»

تازه‌ترین ویدیو