نفوذ به قلب آتشفشان جزایر قناری با دوربین‌های حرارتی

نفوذ به قلب آتشفشان جزایر قناری با دوربین‌های حرارتی

آتشفشان کومبره وی‌یِخا در جزایر قناری اسپانیا با‌ گذشت دو هفته از فوران همچنان گدازه‌هایش را به اطراف پرتاب می‌کند. مشاهده تصاویر فوران این آتشفشان که توسط دوربین‌های حرارتی ثبت شده به ما امکان می‌دهند تا میزان فوران این آتشفشان را بهتر درک کنیم، رویدادی که باعث ویرانی صدها خانه شده است. فوران آتشفشان کومبره وی‌یِخا که در جنوب جزیره لاپالما قرار دارد منجر به تخلیه دست کم حدود شش هزار نفر از جمعیت ساکن این جزیره ۸۵ هزار نفری شده است.

آتشفشان کومبره وی‌یِخا در جزایر قناری اسپانیا با‌ گذشت دو هفته از فوران همچنان گدازه‌هایش را به اطراف پرتاب می‌کند. مشاهده تصاویر فوران این آتشفشان که توسط دوربین‌های حرارتی ثبت شده به ما امکان می‌دهند تا میزان فوران این آتشفشان را بهتر درک کنیم، رویدادی که باعث ویرانی صدها خانه شده است. فوران آتشفشان کومبره وی‌یِخا که در جنوب جزیره لاپالما قرار دارد منجر به تخلیه دست کم حدود شش هزار نفر از جمعیت ساکن این جزیره ۸۵ هزار نفری شده است.

تازه‌ترین ویدیو