زامبی ها به کمک فقرا می آیند

زامبی ها به کمک فقرا می آیند

هزاران زامبی در خیابانهای شهر مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک راه پیمایی کردند تا مردم را نسبت به فقر و نابرابری آگاه کنند. این برای نهمین سال است که چنین مراسم نمادینی در مکزیک برگزار می شود. شرکت کنندگان در این مراسم از مردم دعوت می کنند که برای کمک به فقرا، پول و غذا بدهند.

هزاران زامبی در خیابانهای شهر مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک راه پیمایی کردند تا مردم را نسبت به فقر و نابرابری آگاه کنند. این برای نهمین سال است که چنین مراسم نمادینی در مکزیک برگزار می شود. شرکت کنندگان در این مراسم از مردم دعوت می کنند که برای کمک به فقرا، پول و غذا بدهند.

{{team, you can see the video here http://www.euronews.com/2016/10/23/zombies-march-for-equality-through-mexico-city }}

تازه‌ترین ویدیو