توفان مرانتی در چین خسارتهای بسیاری بر جا گذاشت

ویدیوها. توفان مرانتی در چین خسارتهای بسیاری بر جا گذاشت

توفان مرانتی در چین خسارتهای بسیاری بر جا گذاشت. از مرانتی به عنوان شدید ترین توفان نیم قرن اخیر در چین نام برده می شود. وقوع این توفان در استان فوجیان چین سبب قطعی جریان برق بیش از یک میلیون واحد مسکونی شده است و لغو پرواز هواپیماها و حرکت قطارها را در پی داشته است.

توفان مرانتی در چین خسارتهای بسیاری بر جا گذاشت. از مرانتی به عنوان شدید ترین توفان نیم قرن اخیر در چین نام برده می شود. وقوع این توفان در استان فوجیان چین سبب قطعی جریان برق بیش از یک میلیون واحد مسکونی شده است و لغو پرواز هواپیماها و حرکت قطارها را در پی داشته است.

تازه‌ترین ویدیو