طوفان مرانتی؛ شدیدترین طوفان سال در جهان

ویدیوها. طوفان مرانتی؛ شدیدترین طوفان سال در جهان

مرانتی، که شدیدترین طوفان در بیش از نیم قرن اخیرِ در چین و شدیدترین طوفان سال در جهان توصیف می شود تایوان را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و چین را روز پنجشنبه درنوردید.

مرانتی، که شدیدترین طوفان در بیش از نیم قرن اخیرِ در چین و شدیدترین طوفان سال در جهان توصیف می شود تایوان را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و چین را روز پنجشنبه درنوردید.

ابرطوفان مرانتی در جنوب تایوان یک قربانی گرفت و در استان فوجیان چین خصوصا در شهر شیامن جریان برق ۱.۶۵ میلیون واحد مسکونی را قطع کرده و باعث لغو پرواز هواپیماها و حرکت قطارها شده است.

تازه‌ترین ویدیو