المپیا به پیشواز «عقابهای مرگ» می رود

ویدیوها. المپیا به پیشواز «عقابهای مرگ» می رود

سالن المپیا پاریس روز سه شنبه خود را برای کنسرت گروه راک «عقابهای مرگ متال» آماده می کند. این گروه موسیقی آمریکایی یکی از اهداف حمله های تروریستی اسلامگرایان افراطی در ماه نوامبر گذشته بود.

سالن المپیا پاریس روز سه شنبه خود را برای کنسرت گروه راک «عقابهای مرگ متال» آماده می کند. این گروه موسیقی آمریکایی یکی از اهداف حمله های تروریستی اسلامگرایان افراطی در ماه نوامبر گذشته بود.

تازه‌ترین ویدیو