فوران کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک

فوران کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک

کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک، صبح جمعه بار دیگر فوران کرد و یک ابر جدید از خاکستر و گاز را به آسمان فرستاد.

کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک، صبح جمعه بار دیگر فوران کرد و یک ابر جدید از خاکستر و گاز را به آسمان فرستاد.

تازه‌ترین ویدیو