حفره بزرگی که در لندن پدیدار شد

حفره بزرگی که در لندن پدیدار شد

شب هنگام که مردم سنت آلبنز در نزدیکی لندن در خواب بودند، ناگهان حفره بزرگی در زمین دهان باز کرد. به دنبال این حادثه، پنج دستگاه از منازل این منطقه تخلیه و بیست نفر از اهالی که در خطر بودند، به پناهگاه موقتی منتقل شدند.

شب هنگام که مردم سنت آلبنز در نزدیکی لندن در خواب بودند، ناگهان حفره بزرگی در زمین دهان باز کرد. به دنبال این حادثه، پنج دستگاه از منازل این منطقه تخلیه و بیست نفر از اهالی که در خطر بودند، به پناهگاه موقتی منتقل شدند.

تازه‌ترین ویدیو