ناتوانی پلیس از توقف مهاجران در مرز میان مجارستان و صربستان

ناتوانی پلیس از توقف مهاجران در مرز میان مجارستان و صربستان

در مرز مجارستان و صربستان پلیس ناتوان از متوقف کردن شمار قابل توجهی از مهاجران و پناهندگانی است که به دنبال رسیدن به بوداپست و سپس حرکت بسوی اروپای غربی هستند. به نظر می رسد حصاری که در مرز این دو کشور نصب شده تاثیر چندانی در توقف مهاجران نداشته است.

در مرز مجارستان و صربستان پلیس ناتوان از متوقف کردن شمار قابل توجهی از مهاجران و پناهندگانی است که به دنبال رسیدن به بوداپست و سپس حرکت بسوی اروپای غربی هستند. به نظر می رسد حصاری که در مرز این دو کشور نصب شده تاثیر چندانی در توقف مهاجران نداشته است.

تازه‌ترین ویدیو