تلاش برای نجات کوسه ۳۰ فوتی

تلاش برای نجات کوسه ۳۰ فوتی

گروهی در مِین، واقع در لوبک آمریکا سعی کردند تا کوسه ای بطول ۳۰ فوت را که امواج به ساحل کشانده بود نجات دهند. آنها ساعت ها با سطل آب را به آبشش های کوسه ریختند. اما تلاش های آنان در نهایت بی ثمر ماند.

گروهی در مِین، واقع در لوبک آمریکا سعی کردند تا کوسه ای بطول ۳۰ فوت را که امواج به ساحل کشانده بود نجات دهند. آنها ساعت ها با سطل آب را به آبشش های کوسه ریختند. اما تلاش های آنان در نهایت بی ثمر ماند.

تازه‌ترین ویدیو