طرفداران رای «نه» در خیابانهای آتن جشن می گیرند

ویدیوها. طرفداران رای «نه» در خیابانهای آتن جشن می گیرند

روز یکشنبه و پس از مخالفت رای دهندگان با درخواستهای وام دهندگان برای ریاضت اقتصادی بیشتر در ازای وام های نجات مالی، طرفداران رای «نه» در همه پرسی مربوط به کمک مالی به یونان در آتن جشن گرفتند.

روز یکشنبه و پس از مخالفت رای دهندگان با درخواستهای وام دهندگان برای ریاضت اقتصادی بیشتر در ازای وام های نجات مالی، طرفداران رای «نه» در همه پرسی مربوط به کمک مالی به یونان در آتن جشن گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو