More about this topic

اعتراضات ضد دولتی و قدرت نمایی طرفداران دولت در رومانی
در حال نمایش بعدی
آگهی
یوهانیس: قوانین باید به نفع رومانی وضع شود نه گروهی از سیاستمداران
در حال نمایش بعدی
شکاف در دولت رومانی؛ وزیر دادگستری وظایفش را موقتا به معاونش سپرد
در حال نمایش بعدی