تلاش برای اسکان مهاجران در اروپا

تلاش برای اسکان مهاجران در اروپا
نگارش از Euronews

روز چهارشنبه، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در نطق مهم سالیانه اش در محل پارلمان اروپا، در میان سایر نکات، ضمن اشاره به موج مهاجر به اروپا، خواهان همبستگی بیشتر اعضای اتحادیه اروپا در اسکان پناهج

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در نطق مهم سالیانه اش در محل پارلمان اروپا، در میان سایر نکات، ضمن اشاره به موج مهاجر به اروپا، خواهان همبستگی بیشتر اعضای اتحادیه اروپا در اسکان پناهجویان شد.

آقای یونکر گفت: “یکصد و شصت هزار (پناهجو) وارد اروپا شده اند که باید به آنها کمک کرد. امیدوارم این بار همه بدون لفاظی، بدون حرف بیهوده در این روند سهیم شده آنچه را که در حال حاضر لازم است، انجام دهند.”

جیووانی گروی، تحلیلگر سیاسی در مورد اظهارات آقای یونکر می گوید: “(آقای یونکر) مشکل می تواند حرفش را به کرسی بنشاند. همه پرسیها و انتخابات حاکی از آنست که در برخی از کشورها (در اتحادیه اروپا) از سوئد گرفته تا دانمارک و سراسر اتحادیه اروپا احزاب سیاسی با پذیرش مهاجران مخالفند. در ایتالیا و نیز بریتانیا بحثهای بسیاری در جریان است. بله، بسیار بسیار دشوار خواهد بود.”

در میان پیشنهادهای آقای یونکر، ایجاد صندوق امداد به کشورهای آفریقایی و پرداخت وجه کمکی به کشورهایی است که به مهاجران اسکان می دهند.

مطالب مرتبط