نظریه ایجاد یک نیروی مشترک اروپایی

نظریه ایجاد یک نیروی مشترک اروپایی
نگارش از Euronews

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفته است اگر اروپا نیروهای مسلح خود را داشت، روسیه اعتراضهای اروپا را علیه بحران اوکراین جدی تر تلقی می کرد.

سالهاست پیشنهاد ایجاد یک نیروی اروپایی مطرح و سپس به بوته فراموشی سپرده شده است. در مجموع، کشورهای عمده اتحادیه اروپا امور دفاعی را در حیطه دول خود می دانند.

این بار، نظریه یک نیروی اروپایی توسط ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا مطرح شده که گفته است اگر اروپا نیروهای مسلح خود را داشت، روسیه اعتراضهای اروپا را علیه بحران اوکراین جدی تر تلقی می کرد.

ویوین پتروسو، کارشناس امور سیاسی در بروکسل می گوید: “همه اعضای بیست و هشتگانه اتحادیه اروپا با این طرح برای مقابله با تهدید موافق نیستند. بنابراین، نظر ژان کلود یونکر برای ایجاد یک نیروی اروپایی و یک سیاست امنیتی واقعی، بیشتر یک نظریه است تا راه حل. باید راه حل را تحمیل کرد تا مشکل حل شود.”

اما چند کشور (اروپایی) از جمله بریتانیا و فرانسه نسبت به ایجاد چنین ارتشی مرددند و معتقدند این نیرو، تکرار نیروی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، است.

ویوین پردوسو می گوید: “در واقع، چه طرحی بازدارنده تر از ماده شماره پنج “ناتو” (میان کشورهای اروپایی) است؟ یک نیروی اروپایی بازدارنده تر از آن نیست زیرا ایجاد آن احتمالا بمراتب پر هرج و مرج تر و تصمیم گیری در مورد آن پیچیده تر خواهد بود.”

عملیات مشترک نظامی اروپا نظیر آنچه در لیبی مشاهده شد، در ده سال گذشته معمول بوده است، اما واحد های نبرد اتحادیه اروپا که ماموریت آن استقرار قوری در مناطق بحرانی است، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته است.

مطالب مرتبط