اتحادیه اروپا برای کولی های این منطقه چه می کند؟

اتحادیه اروپا برای کولی های این منطقه چه می کند؟
نگارش از Euronews

خوب چه اتحادیه اروپا برای مردم رم؟

اتحادیه اروپا و کولی ها

کولی ها بخش جدایی ناپذیری از تمدن اروپا را تشکیل می دهند و در مجموع با جمعیتی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر در اروپا، در حال حاضر، آنها بزرگترین اقلیت قومی در این قاره به حساب می آیند و بیشتر آنها شهروند اتحادیه اروپا هستند.

اتحادیه اروپا و ادغام کولی ها

این سایت، برای کمک به هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست در قبال کولی های اروپا و همچنین برای تسیهل روابط بین اتحادیه اروپا، انجمن های مدنی و جامعۀ کولی ها دایر شده است.

استراتژی ملی

پس از پیشنهاد کمیسیون اروپا برای دستیابی به یک چارچوب واحد در قبال استراتژی های ملی مربوط به کولی ها، نتیجه گیری ماه های مه و ژوئن ۲۰۱۱ این کمیسیون این است که پیشرفت های بی سابقه ای در مورد ادغام کولی ها در اروپا بدست آمده است.

در این زمینه، تمام کشورهای عضو کمیسیون اروپا دعوت شده اند تا یک استراتژی مناسب برای هماهنگی و یکپارچه سازی کولی ها و با هدف بهبود وضعیت آنها ارائه دهند.