گفتگو با عمر مه یر ولبر، ویدئوی کامل

گفتگو با عمر مه یر ولبر، ویدئوی کامل
نگارش از Euronews

نسخه طولانی تر مصاحبه با رهبر ارکستر عمرمه یر ولبر را در اینجا بیابید. او از اولین حضورش در اسکالا و بازتاب کارهای خود با توجه به هویت اسراییلیش می
گوید.