2021-08-13

شصتمین سالگرد جدایی دو آلمان؛ رهبران آلمان فدرال به قربانیان دیوار برلین ادای احترام کردند
در حال نمایش بعدی
آگهی