نخستین بار در تاریخ «پلی بوی»:‌ انتشار عکس مدل تراجنسیتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین بار در تاریخ «پلی بوی»:‌ انتشار عکس مدل تراجنسیتی

برای نخستین بار در تاریخ ۶۴ ساله مجله مشهور «پلی بوی»، عکس های اینس رو، مدل تراجنسیتی فرانسوی در صفحات اصلی این مجله منتشر شد.

اینس رو در شماره ویژه این مجله که به «هیو هفنر» بنیانگذار این مجله اختصاص پیدا کرده است، حضور دارد. این مجله که همواره عکس زنان برهنه را روی جلد منتشر می کند در این شماره ویژه استثنائا عکس هیو هنفر را در سن ۳۹ سالگی و بدون حضور هیچ زنی منتشر کرده است.

این مدل تراجنسیتی فرانسوی گفته است که هیو هنفر قبل از مرگش او را بعنوان نخستین زن تراجنسیتی برای حضور در این مجله انتخاب کرده بود.


گروههای حامی حقوق دگرباشان جنسی حضور اینس رو را در مجله «پلی بوی» گام مثبتی در جهت تحقق حقوق دگرباشان ارزیابی کرده‌اند.