یک زن مسلمان نامزد نخست وزیری رومانی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک زن مسلمان نامزد نخست وزیری رومانی شد

خبر کوتاه

حزب سوسیال دموکرات رومانی یک زن مسلمان را بعنوان نامزد این حزب برای نخست وزیری این کشور معرفی کرد. سویل شاییده که ۵۲ سال دارد، برای به رسیدن به این مقام باید توسط رئیس جمهوری این کشور مورد تایید قرار بگیرد.

رای اعتماد پارلمان به سویل شاییده آخرین مرحله برای انتخاب این زن مسلمان بعنوان نخست وزیر رومانی است. وی در دولت قبلی وزارت توسعه مناطق را بعهده داشت.

حزب سوسیال دموکرات رومانی در انتخابات روز یازدهم دسامبر پیروز شد و توانست ۲۵۰ کرسی از ۴۶۵ کرسی پارلمان را از آن خود کند. در صورتیکه نامزدی سویل شاییده از سوی رئیس جمهوری رومانی تایید شود، با توجه به اینکه بیشتر کرسی های پارلمان در اختیار حزب سوسیال دموکرات است، احتمال رای اعتماد به وی از سوی مجلس می رود.