نماینده پارلمان دانمارک: مهاجران را با شلیک هشدار دور نگه دارید

نماینده پارلمان دانمارک: مهاجران را با شلیک هشدار دور نگه دارید
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یکی از نمایندگان پارلمان دانمارک در تلویزیون دولتی این کشور گفت که اروپایی ها باید برای مبارزه با موج مهاجرت از «شلیک هشدار» استفاده کنند.

خبر کوتاه

یکی از نمایندگان پارلمان دانمارک در تلویزیون دولتی این کشور گفت که اروپایی ها باید برای مبارزه با موج مهاجرت از «شلیک هشدار» استفاده کنند.

او تاکید کرد که کشتی های اروپایی باید به مهاجران بفهمانند که مرز وجود دارد و نباید به آن نزدیک شد.

مطالب مرتبط