روسف: بحران اقتصادی دلیل کافی برای استیضاح نیست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روسف: بحران اقتصادی دلیل کافی برای استیضاح نیست

دیلما روسف، رئیس جهوری برزیل در واکنش به تصویب طرح استیضاح خود در مجلس نمایندگان، این اقدام را تلاش جناح مخالف برای جبران شکست در انتخابات پیشین خواند.

اگر بحران اقتصادی دلیل کافی برای برکنار کردن رؤسای جمهوریها بود، یک رئیس جمهوری هم در کشورهای توسعه یافته نمی توانست بر سر کار بماند

خانم روسف با تأکید بر این که وجود مشکلات اقتصادی دلیل بسنده ای برای استیضاح رئیس جمهوری نیست، ابراز عقیده کرد: «اگر بحران اقتصادی دلیل کافی برای برکنار کردن رؤسای جمهوریها بود، یک رئیس جمهوری هم در کشورهای توسعه یافته نمی توانست بر سر کار بماند.»

دیلما روسف متهم است که با عملکرد ضعیف خود به بحران اقتصادی برزیل دامن زده و کسری بودجه در حال افزایش کشور را نیز پنهان کرده است. فساد اقتصادی نزدیکان خانم روسف و متحدان او در حزب حاکم کارگران از دیگر دلایل استیضاح او عنوان شده است.

با تصویب طرح استیضاح رئیس جمهوری در مجلس نمایندگان، مجلس سنا نیز تا حدود یک ماه دیگر این طرح را به جریان خواهد انداخت. برکناری نهایی رئیس جمهوری در برزیل نیازمند تأیید هردو مجلس نمایندگان و سنا است.